Untitled Document  
 

อาจารย์แพทย์
แพทย์ประจำบ้าน
พยาบาลศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายสำนักงาน

 
 
อาจารย์แพทย์
     
 
นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
   
           
 
 
นายแพทย์จรัส โชคสุวรรณกิจ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 
 
นายแพทย์กิติพงษ์ พนมยงค์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 
 
แพทย์หญิงอรพรรณ ชัยมณี
นายแพทย์
           
         
 
 
 
       
     
 
 
พยาบาลศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
   
 
คุณวรรณา จงจิตรไพศาล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   
         
 
คุณนุจรีย์ ปอประสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
 
คุณลินจง หลักเมือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
 
คุณปาริชาติ วุฒิพงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
         
 
คุณธิดา โอมาศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
 
คุณวิภาวรรณ ดอนจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
 
คุณประนอม สายแวว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
         
       
 
 
 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
 
คุณสาวิตรี ชัยรัตน์
นักวิชาการอาชีวอนามัย
 
 
คุณสุชาดา บูรณสถาพร
นักวิชาการสาธารณสุข
       
     
 
 
ฝ่ายสำนักงาน
 
 
คุณบุษยา กระสอบทอง
นักจัดการทั่วไป
 
 
คุณกรรวิภา หวังทอง
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 
 
คุณปริตา กุลรักษ์สกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
           
 
 
คุณทิพย์ทิวา เจตปริยญาณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
คุณศรัญญา ซออาฮีม
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
คุณครองศิลป์ คำเผือ
พนักงานทั่วไป
           
 
 
คุณปัทมา สีสังข์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 
 
คุณจิราภา โตยั่งยืน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 
 
คุณอัจฉรา ฉาบทอง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
           
 
 
คุณลัดดาวัลย์ สร้อยเรืองศรี
พนักงานทั่วไป
       
         
 
 
  กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี